inner-head

önümleri

 • P Series Industrial Planetary Gearbox

  P seriýaly senagat planeta dişli gutusy

  Planeta dişli enjamy we esasy dişli enjam hökmünde ykjam gurluşyk, önümçilik dişli enjamymyz P seriýasynyň aýratynlygydyr.Pes tizligi we ýokary tork talap edýän ulgamlarda ulanylýar.

 • NMRV Series Worm Gear Reducer

  NMRV seriýaly gurçuk dişli reduktor

  NMRV we NMRV POWER gurçuk dişli reduktorlary häzirki wagtda netijelilik we çeýeligi taýdan bazar talaplarynyň iň ösen çözgüdini görkezýär.Ykjam integral heliki / gurçuk görnüşi hökmünde hem bar bolan täze NMRV Power seriýasy modullyk maksady bilen işlenip düzüldi: ýokary öndürijiligi we 5-den 1000-e çenli peselmegi kepillendirýän köp sanly esasy modellere az sanly esasy model ulanylyp bilner. .

  Elýeterli şahadatnamalar: ISO9001 / CE

  Kepillik: gowşurylan senesinden iki ýyl.

 • B Series Industrial Helical Bevel Gear Unit

  B seriýaly senagat Helical Bevel dişli bölümi

  “REDSUN B” seriýaly senagat dik bevel dişli enjamy ykjam gurluşy, çeýe dizaýny, ajaýyp öndürijiligi we müşderileriň aýratyn amaly talaplaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe standart wariantlara eýe.Netijelilik ýokary derejeli çalgy ýaglaryny we möhürleri ulanmak arkaly hasam ýokarlanýar.Beýleki bir artykmaçlyk, gurnama mümkinçilikleriniň giň gerimi: Gurluşlary islendik tarapa, göni motor flanesine ýa-da çykyş flanesine gurnap bolýar, olaryň gurulmagyny aňsatlaşdyrýar.

 • H Series Industrial Helical Parallel Shaft Gear Box

  H seriýaly senagat Helical parallel parallel dişli guty

  “REDSUN H” seriýaly senagat dikligine parallel sahft dişli guty, agyr önümçilik goşundylary üçin ýokary hilli dişli guty.Mechanhli mehaniki bölekler ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin iň häzirki zaman programma üpjünçiligi bilen derňelýär.Şeýle hem, REDSUN aýratyn programmalar üçin ýörite çözgütleri hödürleýär.

 • XB Cloidal Pin Wheel Gear Reducer

  XB Kloidal Pin tigirli dişli reduktor

  Sikloidal dişli hereketlendirijiler özboluşly we sürüjiniň tehnologiýasy bilen baglanyşykly ýerlerde henizem deňi-taýy ýok.Sikloidal tizligi peseldiji adaty dişli mehanizmlerden has ýokarydyr, sebäbi ol diňe togalanýan güýç bilen işleýär we gyrkyjy güýçlere sezewar bolmaýar.Kontakt ýükleri bolan dişli enjamlar bilen deňeşdirilende, Cyclo sürüjileri has çydamly we güýç geçiriji komponentleriň üstünden birmeňzeş ýük paýlamak arkaly aşa zarba ýüklerini siňdirip biler.Siklo sürüjileri we siklo hereketlendiriji hereketlendirijiler, hatda kyn şertlerde-de ygtybarlylygy, uzak ömri we ajaýyp netijeliligi bilen häsiýetlendirilýär.

 • S Series Helical Worm Gear Motor

  S seriýaly Helical gurçuk dişli motor

  Önümiň beýany:

  S seriýaly dik gurçuk dişli hereketlendiriji, dik we gurçuk dişli iki artykmaçlygy ulanýar.Kombinasiýa, gurçuk dişli enjamyň ýokary göterijilik ukybyny saklap, netijeliligi ýokarlandyryp, ýokary gatnaşygy hödürleýär.

   

  SeriýaS diapazony ýokary hilli dizaýn bolup, ýokary hilli materiallary we komponentleri ulanýar.Şeýle hem, inwentarlary azaltmak we elýeterliligi ýokarlandyrmak üçin modully çalt toplum toplumlarymyzy ulanyp öndürilýär we ýygnalýar.

   

  Bu modully dişli gutular içi boş wilka we tork gol bilen ulanylyp bilner, şeýle hem çykyş wili we aýaklary bilen gelýär.Motorlar IEC standart flanesler bilen gurnalan we aňsat hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.Dişli dişler demirde.

   

  Üstünlikleri:

   

  1. highokary modully dizaýn, eýeçilik hukugy bolan biomimetiki ýüz.

  2. Gurçuk tigirini gaýtadan işlemek üçin nemes gurçuk merkezini kabul ediň.

  3. specialörite dişli geometriýa bilen ýokary tork, netijelilik we uzak ömür alýar.

  4. Iki sany dişli guty üçin göni kombinasiýa ýetip bilersiňiz.

  5.Saglama tertibi: aýak oturdylan, flanes oturdylan, tork goly oturdylan.

  6. Çykyş şahasy: gaty şah, içi boş.

   

  Esasy ýüz tutanlar:

   

  1.Himiýa senagaty we daşky gurşawy goramak

  2. Metaly gaýtadan işlemek

  3. Gurluşyk we gurluşyk

  4. Oba hojalygy we azyk

  5. Tekstil we deri

  6. Tokaý we kagyz

  7.Kar ýuwujy maşynlar

   

  Tehniki maglumatlar:

   

  Housaşaýyş jaýy Döküm demir / Süýümli demir
  Housaşaýyş jaý gatylygy HBS190-240
  Dişli material 20CrMnTi garyndy polat
  Dişleriň üstki gatylygy HRC58 ° ~ 62 °
  Dişli ýadro gatylygy HRC33 ~ 40
  Giriş / çykyş şahasy materialy 42CrMo garyndy polat
  Giriş / çykyş miliniň gatylygy HRC25 ~ 30
  Dişli enjamlaryň takyklygy takyk üwemek, 6 ~ 5 synp
  Ricaglaýjy ýag GB L-CKC220-460, gabyk Omala220-460
  Atylylyk bejergisi gyzdyrmak, sementlemek, söndürmek we ş.m.
  Netijelilik 94% ~ 96% (geçiriş tapgyryna bagly)
  Sesi (MAX) 60 ~ 68dB
  Temp.ýokarlanmak (MAX) 40 ° C.
  Temp.ýokarlanmak (Nebit) (MAX) 50 ° C.
  Wibrasiýa ≤20µm
  Yza gaýtmak ≤20Arcmin
  Rulmanlaryň markasy Hytaýda iň ýokary marka göteriji, HRB / LYC / ZWZ / C & U.Requesteda-da haýyş edilen beýleki markalar, SKF, FAG, INA, NSK.
  Nebit möhüriniň markasy NAK - Taýwan ýa-da beýleki markalar soraldy

  Nädip sargyt etmeli:

   1657097683806 1657097695929 1657097703784

   

 • RXG Series Shaft Mounted Gearbox

  RXG seriýaly wilka dakylýan dişli guty

  Önümiň beýany RXG seriýaly wilka dakylýan dişli guty, uzak wagtdan bäri karýer we magdan känleri üçin iň köp satyjy hökmünde döredildi, bu ýerde ygtybarlylyk we pes hyzmat etmek esasy faktorlar bolup durýar.Anotherene-de bir ýeňiji faktor, meýilli konweýerler ýagdaýynda yza gaýdyp barmagyň öňüni alýan arka görnüşi.Bu dişli guty, REDSUN tarapyndan doly üpjün edilen elektrik hereketlendirijileriniň köpüsini saýlamak arkaly tamamlanyp bilner.1 Çykyş merkezi standarty ýa-da ölçeg burunly alternatiw merkezler s ...
 • JWM Series Worm Screw Jack

  JWM seriýaly gurçuk nurbady

  JWM seriýaly gurçuk nurbady (Trapezoid nurbat)

  Iň pes tizlik |IOW GOWY GÖRNÜŞ

  JWM (trapezoidal nurbat) pes tizlik we pes ýygylyk üçin amatly.

  Esasy komponentler: Takyk trapezoid nurbat jübüti we ýokary takyklyk gurçuk dişli jübüt.

  1) Ykdysady:

  Ykjam dizaýn, aňsat işlemek, amatly tehniki hyzmat.

  2) Pes tizlik, pes ýygylyk:

  Agyr ýük, pes tizlik, pes hyzmat ýygylygy üçin amatly boluň.

  3) Öz-özüňi gulplamak

  Trapezoid nurbatynyň öz-özüni gulplamak funksiýasy bar, nurbat syýahaty bes edeninde tormoz enjamy bolmazdan ýük saklap bilýär.

  Öz-özüňi gulplamak üçin enjamlaşdyrylan tormoz enjamy, uly zarba we täsir ýüki ýüze çykanda tötänleýin näsazlyk bolar.

 • ZLYJ Series Single Screw Extruder Gearbox

  ZLYJ seriýaly ýeke nurbat ekstruder dişli gutusy

  Kuwwat diapazony: 5.5—200KW

  Geçiriş rasion aralygy: 8-35

  Çykyş momenti (Kn.m): ýokardan 42-e çenli

 • T Series Spiral Bevel Gear Reducer

  T seriýaly spiral bevel dişli reduktor

  Dürli görnüşli T seriýaly spiral bevel dişli gutusy standartlaşdyrylan, ähli gatnaşygy 1: 1, 1.5: 1, 2: 1.2.5: 1,3: 1.4: 1 we 5: 1, hakykydyr. Ortaça netijelilik 98%.

  Einput şahasynda, iki giriş şahasy, birtaraplaýyn çykyş şahasy we goşa gapdal çykyş şahasy bar.

  Spiral kelleli dişli iki tarapa-da aýlanyp, rahat, pes ses, ýeňil yrgyldy, ýokary öndürijilik bilen geçip biler.

  Gatnaşyk1: 1 däl bolsa, bir uzaldylan şahada giriş tizligi azalsa, çykyş tizligi peseler;goşa artdyrylýan şahta giriş tizligi bolsa, çykyş tizligi peseler.

 • R Series Single Screw Extruder Helical Gear Motor

  R seriýaly ýeke nurbat ekstruderi Helical dişli hereketlendiriji

  Model: R63-R83

  Gatnaşyk: 10-65

  Kuwwaty: 1.1-5.5KW

 • R Series Inline Helical Gear Motor

  R seriýaly çyzykly dişli hereketlendiriji

  Tork kuwwaty 20,000Nm çenli, 160kW çenli güýji we iki basgançakda 58: 1 çenli we birleşdirilen görnüşde 16,200: 1 çenli aralykdaky dikligine dişli enjam.

  Iki, üç, dörtburç we dört esse azaltmak bölümleri, aýak ýa-da flanes bilen üpjün edilip bilner.Motorly, motorly ýa-da açar giriş wili bolan reduktor hökmünde elýeterlidir.